Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

آگهی مزایده عمومی

شهرداری آذرشهر در نظر دارد عواید حاصل از بازار هفتگی را از طریق آگهی مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید.

وزارت کشور 

استانداری آذربایجان شرقی 

شهرداری آذرشهر

آگهی مزایده عمومی (مرحله اول) 

شهرداری آذرشهر در نظر دارد عواید حاصل از بازار هفتگی را از طریق آگهی مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می‌توانند همه روزه اسناد مزایده را از اولین تاریخ نشر آگهی از شهرداری دریافت نمایند.

ضمنا " شهرداری در رد و یا قبول یک و کلیه ژیشنهادات مختار است.

تاریخ انتشار نوبت اول 98/07/24

تاریخ انتشار نوبت دوم98/08/01

آخرین مهلت تحویل یشنهادات پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/08/11 می‌باشد.


ایمانی- شهردار آذرشهر

سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...