Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

آگهی مزایده عمومی (مرحله دوم)

شهرداری آذرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 49-98/05/16 شورای محترم شهر ، بهره برداری جایگاه CNG شهرداری را با شرایط مندرج در اوراق مزایده با قیمت مبنای ماهانه 370،000،000 ریال به صورت اجاره به شرکت‌های واجد الشرایط واگذار نماید.

آگهی مزایده عمومی (مرحله دوم)

وزارت کشور

استانداری آذربایجان شرقی

شهرداری آذرشهر

شهرداری آذرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 49-98/05/16 شورای محترم شهر ، بهره برداری جایگاه CNG شهرداری را با شرایط مندرج در اوراق مزایده با قیمت مبنای ماهانه 370،000،000 ریال به صورت اجاره به شرکت‌های واجد الشرایط واگذار نماید.
متقاضیان می‌توانند همه روزه اسناد مزایده را از اولین تاریخ نشر آگهی از شهرداری دریافت نمایند.
ضمنا شهرداری در رد و قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/06/17
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/06/24
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخه  1398/07/03 می‌باشد.
بازگشایی پیشنهادات در ساعت 13:30 روز پنجشنبه  1398/07/04 در ساختمان اداری شهرداری انجام می‌گیرد 
 شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

ایمانی – شهردار آذرشهر

سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...