Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

آگهی مزایده عمومی

شهرداری آذرشهر در نظردارد به استناد مجوز شماره 12-97/04/29شورای محترم شهر نسبت به فروش 11 قطعه زمین واقع در آخر کوی مهاجران با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط اقدام نماید.

آگهی مزایده عمومی (مرحله اول)

وزارت کشور

استانداری آذربایجان شرقی

شهرداری آذرشهر

شهرداری آذرشهر در نظردارد به استناد مجوز شماره 12-97/04/29 شورای محترم شهر نسبت به فروش 11 قطعه زمین واقع در آخر کوی مهاجران با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط اقدام نماید.
1- قیمت پایه قطعات و سپرده شرکت در مزایده بابت هر قطعه که بایستی بصورت واریز به شماره حساب 3100002471002  بانک ملی شعبه آذرشهر و یا بصورت ارائه ضمانت نامه‌ی معتبر باشد ؛ به شرح ذیل آورده شده است:

2- در صورتی که نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- به پیشنهادات مخدوش یا مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
4- سایر اطلاعات و جرئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده موجود می‌باشد.
5- تاریخ انتشار نوبت اول 98/05/26
6- تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/02
7- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز  سه شنبه مورخه 98/06/12  می‌باشد.
8-  متقاضیان می‌توانند همه روز اسناد مزایده را از اولین تاریخ نشر آگهی از شهرداری دریافت نمایند .
9- تاریخ بازگشایی پاکتهای مزایده روز چهارشنبه مورخه98/06/13  ساعت 14:30 در محل ساختمان شهرداری می‌باشد.
ایمانی- شهردار آذرشهرسایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...