Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

آگهی فراخوان شناسایی و مشاوره طرح تفصیلی شهر آذرشهر

آگهی فراخوان شناسایی و مشاوره طرح تفصیلی شهر آذرشهر

شهرداری آذرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی محترم شهر نسبت به ارزیابی کیفی مشاوران به منظور خرید خدمت مشاوره با مشخصات ذیل اقدام نماید

خرید خدمت مشاوره تهیه طرح تفصیلی شهر آذرشهر

متقاضیان تا پایان وقت اداریروز پنج شنبه 97/11/18 فرصت دارند شرایط فراخوان را از سایت شهرداری آذرشهر به ادرس: Azarshahrcity.ir دریافت نمایند.


ایمانی- شهردار آذرشهر


سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...